• கிருத்திகை
  • ஷஷ்டி
  • சித்தர் பூஜை (தினமும் மாலை: 1.00 மணி முதல் 2.00 வரை, ஞாயிறு மாலை: 6.00 மணி முதல் 7.00 வரை)
  • ஆடி கிருத்திகை
  • தை கிருத்திகை
  • குரு பூஜை
  • தை பூசம்
  • கார்த்திகை பூஜை
  • மாதாந்திர கிருத்திகை
  • பௌர்ணமி பூஜை
  • சங்கட சதுர்த்தி